Tag: Martial Artist

Results

  • Adventurer - Hu-Jo Lee

    See Origins post [[Hu-Jo Lee | Hu-Jo Lee]] Mastered Self Taught Techniques: Tǔ láng túxí - Coyote Pounce - Chi (Speed) d4 Wūguī xiāoshī zài yuèguāng xià - Tortoise Vanishes In the Moonlight - Chi(Wilderness Walk)d4 Xiǎocài é yídòng yīcì liǎng …